Intensiv och tidig start för RS-virus

Det är viktigt att skydda de yngsta barnen mot RSV-infektion, särskilt spädbarn under sex månader.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handsprit
  • Undvik kontakt med förkylda personer

Barn som går i förskola riskerar att smittas av RS-virus där och ta med smittan hem. Lär därför äldre syskon att alltid tvätta händerna innan de leker med spädbarnet. Var extra uppmärksam på symtom bland syskonen och begränsa då den fysiska kontakten mellan syskon och spädbarnet.

It is important to protect the youngest children from RSV infection, especially infants under six months of age.

  • Wash your hands frequently with soap and water or hand sanitizer  and avoid contact with colds.

Children who attend preschool are at risk of being infected with RS virus there and bring the infection home. Therefore, teach older siblings to always wash their hands before playing with the infant. Pay extra attention to symptoms among the siblings and then limit the physical contact between the sibling and the infant.

Läs mer /Read more: Intensiv och tidig start för RS-virus — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Nya riktlinjer vid besök på BVC

Nu välkomnar vi båda föräldrarna komma med vid besök hos oss. Men tänk på avståndet på rummet och i övriga lokaler.

Medföljande förälder/föräldrar ska bära munskydd under HELA besöket i alla våra lokaler. 

Om du inte har munskydd ber vi dig vänta utanför och ringa på klockan så möter vi upp och ger dig ett munskydd.

Fortfarande gäller:

      Inga medföljande syskon

     Barn och föräldrar som besöker BVC ska vara friska.

Vi som arbetar på BVC använder munskydd vid all patientnära arbete för att skydda er och oss.

 

We now welcome both parents. But think about the distance in the room and in other rooms at BVC. 

Accompanying parent/parents must wear a mask throughout the visit in all of our rooms. 

If you don´t have a mask, we ask you to stay outside and ring the doorbell and you´ll get a mask from us.

Still:

  • Children and parents who visit BVC shall have no symptoms of illness.
  • No accompanying siblings.

We who work at BVC now use masks in all patient-related work to protect you and us.

 

/Barnhälsan Täby