Intensiv och tidig start för RS-virus

Det är viktigt att skydda de yngsta barnen mot RSV-infektion, särskilt spädbarn under sex månader.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handsprit
  • Undvik kontakt med förkylda personer

Barn som går i förskola riskerar att smittas av RS-virus där och ta med smittan hem. Lär därför äldre syskon att alltid tvätta händerna innan de leker med spädbarnet. Var extra uppmärksam på symtom bland syskonen och begränsa då den fysiska kontakten mellan syskon och spädbarnet.

It is important to protect the youngest children from RSV infection, especially infants under six months of age.

  • Wash your hands frequently with soap and water or hand sanitizer  and avoid contact with colds.

Children who attend preschool are at risk of being infected with RS virus there and bring the infection home. Therefore, teach older siblings to always wash their hands before playing with the infant. Pay extra attention to symptoms among the siblings and then limit the physical contact between the sibling and the infant.

Läs mer /Read more: Intensiv och tidig start för RS-virus — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)